DYSTOPIA

Gaia

Gods | Gaia (View1)

Dystopia MMXXI

Mixed media on canvas 70cm x 100cm

Gods| Gaia(View2)

Dystopia MMXXI

Mixed media on canvas 70cm x 100cm

Will Paucar

Gods | Eros

Dystopia MMXXI

Mixed media on canvas 80cm x 120cm

Will Paucar

Gods| Charites

Dystopia MMXX

Mixed media on canvas 70cm x 100cm

Will Paucar

Gods | Hephaestus

Dystopia MMXX

Mixed media on canvas 70cm x 100cm

Will Paucar

Gods| Demeter

Dystopia MMXX

Mixed media on canvas 70cm x 100cm